Gestió empresarial a mida de les cooperatives: consolideu el vostre projecte d'economia social


Activitats en aquesta formació:

Organitzeu la vostra activitat

Data: 11 de juny de 2019

Horari: de 15:00 a 19:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Aproximació als principals instruments que permeten impulsar la productivitat del vostre equip, la millora contínua i la seva governança.


1.1 Gestió per processos i millora contínua:
El concepte de productivitat: eficàcia i eficiència.
La gestió per processos i els 5 processos fonamentals a l’empresa.
Pla estratègic vs accions estratègiques: l’alineament de restriccions.
La gestió de la qualitat i la millora contínua.


1.2 La governança de l'entitat:
Conceptes bàsics de governança: Com definir funcions i tasques.
Governança i economia social: La governança sociocràtica.


1.3 Gestió de projectes: Kanban, Scrum i Trello

Controleu la sostenibilitat del vostre projecte

Data: 13 de juny de 2019

Horari: de 15:00 a 19:00

Lloc: Escola Lliure El Sol

Descripció:

Entendre a través d’exemples els principals conceptes de la gestió econòmica i financera que permeten controlar l’evolució econòmica de la vostra activitat.2.1 Comptabilitat per garantir la sostenibilitat financera.
Patrimoni: actiu, passiu i net.
Fons de Maniobra, Circulant Net i Solvència a curt termini.
Resultats, amortitzacions i cash flow.
Un indicador objectiu de la sostenibilitat financera.


2.2 Comptabilitat per a prendre decisions.
Pressupostos: despeses fixes, variables i discrecionals.
El cost de producció: despeses directes i indirectes.
Produir o subcontractar: cost rellevant i cost d’oportunitat.
Resultats per àrea o producte: despeses assignables i comunes.