Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories


Activitats en aquesta formació:

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Introducció (Sessió 0)

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell. A càrrec de ALC Assessors, la formació tracta:

1) Explicació dels conceptes d'economia social i solidària, i de cooperativisme.

2) Les diferències d'una societat cooperativa limitada amb altres societats limitades i les societats civils privades.

3) Les tipologies de cooperativa: de primer grau i de segon grau. De treball, de serveis, de consum, de crèdit, d'habitatge, agràries, integrals o mixtes. Amb ànim de lucre i sense ànim de lucre. I les d'iniciativa social. 

4) Passos pel procediment ordinari i express a l'hora de constituir una cooperativa.

5) Les diferències a l'hora de fer una aportació dinerària o no dinerària (en espècie) al capital social.

6) Repàs dels temes que es tractaran a les següents formacions per aconseguir el segell d'economia social: comptabilitat, obligacions fiscals, trets bàsics societaris i eines, i mecanismes de finançament.

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Règim laboral i societari (Sessió 1)

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell, a càrrec de Gracer Coop. A la formació s'aborda:

1) El Règim laboral de persones sòcies, tipus de sòcies (en funció del tipus de cooperativa).

2) Els drets i obligacions, i el procediment d'altes i baixes.

3) El Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació.

4) El Règim de cotització seguretat social.

5) La funció del Reglament de Règim Intern (RRI) .

6) El procediment i condicions de la capitalització de l'atur.

7) El funcionament de la governança interna de les cooperatives per la llei 12/2015: assemblea general, consell rector, interventor de comptes, etc.

8) La figura de sòcia a prova, els seus drets i limitacions.

9) Les diferències entre el règim d'autònoms i el règim general.

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Règim econòmic i comptable (Sessió 2)

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell, a càrrec de la cooperativa Facto. A la formació es tracta:

1) Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres.

2) PGC de cooperatives i Capital social.

3) Fons propis en relació al passiu de els cooperatives.

4) Usos i fonts del Fons de Reserva Obligatori (FRO) i del Fons d'Educació i Promoció del Cooperativisme (FEPC).

5) Repartiment de les pèrdues segons la tipologia de la cooperativa: sense o amb ànim de lucre.

6) L'estructura del Balanç Social: actiu no corrent, actiu corrent, patrimoni net, passiu no corrent i passiu corrent.

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Règim fiscal (Sessió 3)

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell. A càrrec de la cooperativa Facto, en aquesta formació tracta:

1) La normativa inclosa a la CE, la Llei 20/1990 sobre règim fiscal de cooperatives i la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya.

2) Les implicacions dels Reglaments de Règim Intern i els acord dels òrgans de govern en la fiscalitat.

3) La figura dels excedents cooperatius. I com s'han de repartir els fons entre el Fons de Reserva Obligatori (FRO), el Fons d'Educació i Promoció del Cooperativisme (FEPC) i el Fons de Reserva Voluntari (FRV).

4) Les diferents categories d'entitat protegida i especialment protegida, els requisits per obtindré aquesta categoria i els seus avantatges fiscals com les bonificacions a l'impost d'activitats econòmiques.

5) Les retencions sobre les bestretes del 19% i l'obligatorietat per part de les cooperatives de fer-la efectiva.

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Finançament i recursos econòmics (Sessió 4)

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.

A càrrec de la cooperativa Facto, a la formació va tractar:

1) Les diferents eines de finançament: ajuts i subvencions, donacions, préstecs, crowdfunding, préstecs participatius i altres.

2) Es tracta l’historia del finançament cooperatiu des dels anys 60.

3) S'explica la particularitat de les entitats cooperatives de crèdit mostrant les seves diferències amb la banca tradicional: procediments, riscos i condicions.

4) Es detallen les diferents condicions dels següents instruments: avançament de factures i subvencions, pòlissa de crèdit, préstec d’inversió, avals tècnics i econòmics i els préstecs participatius. I quines entitats ofereixen aquests instruments a Catalunya: Coop57, Fiare, Triodos, ICF, Avalis, AAPP, Gicoop i Onarri-Elkargi.

5) S'explica el procediment dels instruments d'autofinançament com son les campanyes de crowdfunding i els títols participatius.

Itinerari formatiu segell cooperatiu per a gestories: Renovació del Segell

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: virtual

Descripció:

Sessió per aquelles gestories que van rebre el segell d'economia social i solidària a l'anualitat 2021-2022. L'objectiu de la formació és entendre com calcular i presentar l'impost de societats a les cooperatives i entitats de l'economia social i solidària. Fer aquesta formació serveix per renovar el segell per a gestories durant l'anualitat 2022-2023.